S ohledem na legislativní předpisy je povinnosti každé společnosti plnění požadavku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP), přičemž za zjištěné nedostatky může uložit pokuty. Jednotlivé přestupky a správní delikty jsou uvedeny v zákoně č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce. Účelem plnění úkolu v oblasti BOZP je předcházení ohrožení nebo poškození zdraví v pracovním procesu a ochrana firemního majetku.

Jedním z hlavních právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Hlava pátá, § 101 až § 108 tohoto zákona upravuje podmínky bezpečnosti a ochrany, jako jsou požadavky při předcházení ohrožení života a zdraví při práci, povinnosti zaměstnavatele , práva a povinnosti zaměstnance. Dalším z hlavních právních předpisů je zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V oblasti BOZP nabízíme tyto služby:

 • Vyhledávání, analýza a zpracování rizik
 • Zpracování směrnic pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • Zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivé pracoviště
 • Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace
 • Zpracování směrnic pro řízení BOZP a místních bezpečnostních předpisů
 • Zajišťování nebo pomoc při řešení revizí tlakových nádob, plynu, komínu, elektrických zařízení, apod.
 • Zmapování bezpečnostního značení
 • Řešení problematiky pracovních úrazů (směrnice, záznamy, hlášení apod.)
 • Řešení povinností v oblasti hygieny práce
 • Provádění ročních prověrek bezpečnosti práce (BOZP)
 • Provádění pravidelných kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce (BOZP)
 • Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP a školení řidičů (tzv. referentů)
 • Prověrka a rámcové sledování stavu revizí a kontrol bezpečnosti práce (BOZP)
 • Prověrka a rámcové sledování stavu školení bezpečnosti práce (BOZP)
 • Sledování vybavenosti první pomoci – upozornění na nedostatky
 • Ergonomie
 • Účast při kontrolách Krajské hygienické stanice (KHS) a Oblastního inspektorátu práce (OIP)

Na základě vašich konkrétních požadavků Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Kontakt

ESA-CS s.r.o.
Písecká 325,
Hradec nad Moravicí,
747 41

IČ: 03573931

  esa-csesa-cs.cz
  777889278