Kdy je nutné mít na staveništi koordinátora BOZP a kdy postačí jen zpracovat plán BOZP?

Povinnost zadavatele stavby  dle § 14 a §15 zákona č. 309/2006 Sb., ustanovit  koordinátora BOZP, nechat zpracovat plán BOZP a povinnost doručit  oznámení  o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce je v těchto případech:

Situace

Povinnost zadavatele stavby

Počet zhotovitelů na stavbě

Práce dle přílohy č. 5 k NV 591/2006 Sb.

Limity dle §15 z.č. 309/2006Sb.

Povinnost zpracovat plán BOZP

Oznámení zahájení prací na OIP

Povinnost mít koordinátora BOZP při realizaci stavby

 1

ano

-

ano

ne

ne

-

ano

ano

ano

ne

 2 a více

-

-

ne

ne

ne

ano

-

ano

ne

ne

-

ano

ano

ano

ano

 

Příloha č. 5 k NV 591/2006 Sb.: Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

 1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
 2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37) .
 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.
 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
 7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy7) .
 8. Potápěčské práce.
 9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
 10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2) .
 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Povinnost ustanovit koordinátora BOZP vzniká zadavateli stavby v případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, jestliže současné vzniká povinnost doručení  oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.

Povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.:

 1. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
 2. celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Kontakt

ESA-CS s.r.o.
Písecká 325,
Hradec nad Moravicí,
747 41

IČ: 03573931

  esa-csesa-cs.cz
  777889278