Dle zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, jsou  právnické osoby a podnikající fyzické osoby mimo jiné patří obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu, dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Každá firma / podnikatel, musí pravidelně, prostřednictvím OZO PO, technika PO nebo preventisty  kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady. Kontroly se označují jako požární preventivní prohlídky a jsou zapisovány do požární knihy.

V oblasti požární ochrany nabízíme tyto služby:

  • začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí (bez zvýšeného, se zvýšeným, s vysokým požárním nebezpečím), ve smyslu §4 zákona č. 133/1985Sb
  • Zpracování povinné dokumentace požární ochrany, ve smyslu § 15 zákona č. 133/1985Sb.(dle vyhodnocení tato dokumentace: dokumentace o začleněním kategorie činnosti, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, řád ohlašovny požárů, dokumentace zdolávání požárů, tematický a časový rozvrh  školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek, přehled o rozmístění bezpečnostních značek, požární kniha)
  • stanovení podmínek požární bezpečnosti, ve smyslu § 15 zákona č. 133/1985Sb.
  • školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, externích zaměstnanců, příležitostně se zdržujících osob, osob zabezpečujících požární ochranu v době sníženého provozu, ve smyslu §16 zákona č. 133/1985Sb.
  • zabezpečení požární preventivní hlídky, ve smyslu § 13 zákona č. 133/1985Sb.
  • odborná příprava zaměstnanců zařazených do požární preventivní hlídky, ve smyslu §16 zákona č. 133/1985Sb.
  • provádění požárních preventivních prohlídek, ve smyslu §5/1e) zákona č. 133/1985Sb.
  • plnění dalších povinností, na úseku požární ochrany, uložených zákonem o požární ochraně
  • poradenská činnost

Kontakt

ESA-CS s.r.o.
Písecká 325,
Hradec nad Moravicí,
747 41

IČ: 03573931

  esa-csesa-cs.cz
  777889278